Składanie dokumentów

Formularz oraz lista poparcia danego projektu należy złożyć w terminie od 01.02. 2023 r. do 28.02.2023 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Budżet obywatelski na rok 2024″ w kancelarii Urzędu Miejskiego, pokój 101 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23.

O dotrzymaniu terminu złożenia projektu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Każdy projektodawca może wycofać złożony przez siebie projekt najpóźniej w ostatnim dniu weryfikacji projektów tj. w dniu 31.05.2023 r.