Składanie dokumentów

Formularz*  oraz lista poparcia*   danego projektu należy złożyć w terminie od 01.09. 2021 r. do 15.09.2021 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Konsultacje społeczne do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 w kancelarii Urzędu Miejskiego, pokój 101 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23.

O dotrzymaniu terminu złożenia projektu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Każdy projektodawca może wycofać złożony przez siebie projekt najpóźniej w ostatnim dniu weryfikacji projektów tj. w dniu 10.10.2021 r.

* Formularz oraz listy poparcia są edytowalnymi plikami typu PDF i najlepiej pracować z nimi w programie Adobe Acrobat Reader.