Składanie dokumentów

Formularze* oraz listy poparcia* danego projektu należy złożyć w terminie od 16.01. 2019 r. do 15.02.2019 r. w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Konsultacje społeczne do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 w kancelarii Urzędu Miejskiego, pokój 101 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy, ul. Kamionka 23.

O dotrzymaniu terminu złożenia projektu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Każdy projektodawca może wycofać złożony przez siebie projekt najpóźniej w ostatnim dniu weryfikacji projektów tj. w dniu 30.04.2019 r.

* Formularz oraz listy poparcia są edytowalnymi plikami typu PDF i najlepiej pracować z nimi w programie Adobe Acrobat Reader.