Weryfikacja zgłoszonych dokumentów

W celu weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych projektów Burmistrz powołał Komisję ( zarządzenie nr 380/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego , zarządzenie nr 113/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 01 kwietnia 2019 o zmianie zarządzenia w sprawie w sprawie sprawie powołania Komisji do weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego)

Odrzucenie projektu z powodów formalnych :
-koszt realizacji projektu przekracza kwotę ustalona dla Budżetu Obywatelskiego na 2020r. tj. 609.900.00 zł,
-koszt realizacji projektu przekracza kwotę ustalona dla Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na 2020r. tj. 32.100.00 zł
– brak informacji zawartych w załączniku nr 1.

Komisja poinformuje wnioskodawcą o brakach formalnych wniosku. W takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest do uzupełnienia danych w terminie nieprzekraczającym
5 dni roboczych od dnia powiadomienia.

Projekt może być korygowany tylko jeden raz.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania :

– które po realizacji będą generowały koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu,

– które pozostają w sprzeczności z planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy,

– które naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności,

– które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie,

– które dotyczą inwestycji na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta.

Z projektów oznaczonych jako „przyjęte” tworzy się listę  projektów, które poddane będą pod głosowanie mieszkańców.

Weryfikacja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.