Zasady głosowania

Zasady głosowania

Prawo udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego mają wszyscy mieszkańcy Brodnicy, bez ograniczeń wiekowych.

Głosowania dokonuje się na Karcie do głosowania, dostępnej na stronie internetowej www.brodnica.pl, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pokój 101 oraz w punkcie wyznaczonym do głosowania, znajdującym się w holu Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Uwaga!
Na karcie do głosowania Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 punkt 5 został uchylony decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 73/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
W związku z powyższym każdy mieszkaniec Gminy Miasta Brodnicy bez względu na wiek może oddać głos na wybrany projekt.

Wzór karty do głosowania.pdf

Wzór karty do głosowania.docx

Opis projektów podlegających głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2022

Administratorem danych jest Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Brodnicy na rok 2022 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Wszelkie modyfikacje Karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń, dopisków i skreśleń są niedozwolone i skutkują unieważnieniem Karty do głosowania.

Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu może złożyć jedną Kartę do głosowania z nazwami projektów zadań do realizacji.

Złożenie większej ilości kart oznacza, że wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne. Wszelkie modyfikacje Karty do głosowania w postaci zmiany jej treści, kolejności projektów, wytłuszczeń, dopisków i skreśleń są niedozwolone i powodują, że Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

Na Karcie można oddać swój głos na jeden projekt stawiając znak „X” przy wybranym projekcie. Karta do głosowania zawiera: numer projektu, tytuł projektu, szacunkowy, zweryfikowany koszt jego realizacji oraz kratkę do głosowania, w której zostaje przyznany głos.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach (w głosowaniu) zobowiązany jest do podania na Karcie do głosowania swoich danych osobowych, tj. nazwiska i imienia, adresu zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz datę urodzenia i do złożenia swojego czytelnego podpisu (nazwisko i imię). Niedopełnienie tego wymogu spowoduje, że Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

Głosować można:

1) W punktach wyznaczonych przez Burmistrza, poprzez wrzucenie Karty do głosowania do urny;

2) korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie – Budżet Obywatelski na rok…….”na adres:Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka23;

3) w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu, wpisując w temacie wiadomości„Głosowanie-Budżet Obywatelski” na adres: budzetobywatelski@brodnica.pl.

Punkty oraz adres poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 1 zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.brodnica.pl oraz w serwisie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

Zarządzenie burmistrza dotyczące głosowania