Zasady głosowania

Zasady głosowania

Prawo udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego mają mieszkańcy Brodnicy, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat.
Prawo udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego mają mieszkańcy Brodnicy, którzy w dniu głosowania nie ukończyli 21 lat.

Głosowania dokonuje się na Karcie do głosowania, dostępnej na stronie internetowej www.brodnica.pl, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pokój 101 oraz w punkcie wyznaczonym do głosowania, znajdującym się w holu Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

KARTA  DO  GŁOSOWANIA – PDF

KARTA DO GŁOSOWANIA – DOC

Administratorem danych jest Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Brodnicy na rok 2020 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Wszelkie modyfikacje Karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń, dopisków i skreśleń są niedozwolone i skutkują unieważnieniem Karty do głosowania.

Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu może złożyć jedną Kartę do głosowania z nazwami projektów zadań do realizacji. Złożenie większej ilości kart oznacza, że wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne. Na jednej karcie można oddać swój głos na nie więcej niż trzy projekty, przy czym do rozdysponowania jest od 1-15 punktów na wybrany projekt z ogólnej puli 15 punktów, jakimi dysponuje każdy głosujący.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach zobowiązany jest do podania na Karcie do głosowania swoich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz do złożenia swojego podpisu. Niedopełnienie tego wymogu spowoduje, że Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

Głosować można:

1) w punkcie do głosowania wyznaczonym przez Burmistrza, znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23 – hol, poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek w godz. od 7.30 do 16.00, piątek w godz. od 7.30 do 15.00;

Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 maja 2019r.

2) korespondencyjnie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie – Budżet Obywatelski na rok 2020” na adres Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23;

3) w formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu, wpisując w temacie wiadomości „Głosowanie – Budżet Obywatelski” i przesyłając na adres budzetobywatelski@brodnica.pl