Zasady głosowania

Zasady głosowania

Prawo udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego mają wszyscy mieszkańcy Brodnicy, bez ograniczeń wiekowych.

Głosowania dokonuje się na Karcie do głosowania, dostępnej na stronie internetowej www.brodnica.pl, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pokój 101 oraz w punkcie wyznaczonym do głosowania, znajdującym się w holu Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Wzór karty do głosowania.pdf

Opis projektów podlegających głosowaniu w Budżecie Obywatelskim na rok 2024

Administratorem danych jest Burmistrz Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Brodnicy na rok 2024 i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w procesie.

Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu może złożyć jedną Kartę do głosowania z nazwami projektów zadań do realizacji.

Złożenie większej ilości kart oznacza, że wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca zostaną uznane za nieważne. Wszelkie modyfikacje Karty do głosowania w postaci zmiany jej treści, kolejności projektów, wytłuszczeń, dopisków i skreśleń są niedozwolone i powodują, że Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

Na Karcie można oddać swój głos na jeden projekt stawiając znak „X” przy wybranym projekcie w ramach puli ogólnomiejskiej oraz jeden znak „X” w ramach puli lokalnej.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach (w głosowaniu) zobowiązany jest do podania na Karcie do głosowania swoich danych osobowych, tj. nazwiska i imienia, adresu zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) i do złożenia swojego czytelnego podpisu. Niedopełnienie tego wymogu spowoduje, że Karta do głosowania zostanie uznana za nieważną.

Głosowanie odbywa się w następujących formach:

1) papierowej poprzez wrzucenie wypełnionej Karty do głosowania do urny, zlokalizowanej w holu Urzędu, w godzinach pracy Urzędu;
2) korespondencyjnie poprzez przesłanie wypełnionej Karty do głosowania w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Głosowanie – Budżet obywatelski na rok 2024” na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23;
3) elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu wypełnionej Karty do głosowania, na adres budzetobywatelski@brodnica.pl wpisując w temacie wiadomości „Głosowanie – Budżet obywatelski na rok 2024”.