Zgłaszanie projektów.

   Propozycje projektów mogą zgłaszać mieszkańcy Brodnicy, którzy w dniu zgłaszania projektu ukończyli 18 lat.
   Propozycje projektów w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Brodnicy, którzy  w dniu zgłaszania projektu nie ukończyli 21 lat
  – Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić jeden projekt.
– Jeden mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

→ Projekty należy zgłaszać na formularzu wzór formularza do pobrania* ). 

→ Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 10 pełnoletnich mieszkańców Brodnicy ( wzór listy do pobrania*).

→ Wnioskodawca nie może popierać własnego projektu.

→ Wnioskodawca może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny zadania dokonuje Burmistrz .

→ Na  Budżet Obywatelski  przeznacza się kwotę 600.000,00 zł, podlegającą waloryzacji w każdym roku budżetowym o procentową zmianę dochodów uzyskanych wpływów Gminy Miasta Brodnicy z podatku od nieruchomości.
   Z Budżetu Obywatelskiego wydziela się kwotę w wysokości 5% na realizację projektów w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

→ Propozycje projektów mogą być realizowane:
a) na terenie będącym własnością Miasta;
b) na drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych w mieście Brodnicy;

Zgłaszany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny.

* Formularz oraz listy poparcia są edytowalnymi plikami typu PDF i najlepiej pracować z nimi w programie Adobe Acrobat Reader.