Zgłaszanie projektów.

Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter lokalny lub ogólnomiejski. Całość środków przeznaczonych na budżet obywatelski dzieli się na dwie pule:
1) lokalną, w wysokości 80% całości środków;
2) ogólnomiejską, w wysokości 20% całości środków.

Pula lokalna jest przeznaczona na realizację zadań służących mieszkańcom poszczególnych osiedli:


1) Karbowo;
2) Matejki I;
3) Morskie Oko;
4) Nowa Kolonia;
5) Grunwald;
6) Michałowo; 
7) Stare Miasto;
8) Wyspiańskiego;
9) Gdynia;
10) Mieszka I;
11) Ustronie;
12) Grażyny.


Pula ogólnomiejska jest przeznaczona na realizację zadań służących mieszkańcom całego miasta, co oznacza, że finansowane z niej zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednego osiedla lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednego osiedla.

 Propozycje projektów mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Brodnicy.
  – Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić jeden projekt w ramach puli ogólnomiejskiej oraz jeden projekt do puli lokalnej.
– Jeden mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

→ Projekty należy zgłaszać na formularzu  Formularz zgłoszeniowym (doc),

→ Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Brodnicy  lista poparcia (doc).

→ Wnioskodawca określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania.

→ Na  Budżet Obywatelski  przeznacza się kwotę 600.000,00 zł.

Całość środków przeznaczonych na budżet obywatelski dzieli się na dwie pule:
1) lokalną, w wysokości 80% całości środków,
2) ogólnomiejską, w wysokości 20% całości środków,
tak więc na realizacje zadań w ramach puli ogólnomiejskiej przeznacza się kwotę
120 000 zł, natomiast pozostała kwota 480 000 zł zostanie podzielona w równych częściach pomiędzy wszystkie wymienione w uchwale osiedla tj. po 40 000 zł na każde osiedle.

Propozycje projektów mogą obejmować działania inwestycyjne lub wydarzenia o charakterze rozrywkowym (tj. festyny, koncerty, spotkania integracyjne lub wydarzenia o podobnym charakterze).

→ Projekty mogą być realizowane:
1) na terenie będącym własnością Miasta lub w przypadku projektów o charakterze rozrywkowym na terenach, do których tytułu prawnego nie posiada Miasto, za zgodą wyrażoną w formie pisemnej od podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego terenu;
2) na drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych w mieście Brodnicy.

W przypadku gdy projektodawca jest osobą małoletnią, tzn. która w chwili złożenia projektu nie ukończyła 18 roku życia, w składanym formularzu zobowiązana jest do uzyskania pisemnej zgody rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego.

→ Zgłaszany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny i nieodpłatny.