Zgłaszanie projektów.

   Propozycje projektów mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Brodnicy.
  – Każdy mieszkaniec ma prawo zgłosić jeden projekt.
– Jeden mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

→ Projekty należy zgłaszać na formularzu  Formularz zgloszeniowy (doc)*, Formularz zgloszeniowy (PDF).

→ Do formularza zgłoszenia projektu należy dołączyć listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej 10 pełnoletnich mieszkańców Brodnicy  lista poparcia (PDF).

→ Wnioskodawca nie może popierać własnego projektu.

→ Wnioskodawca może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostatecznej wyceny zadania dokonuje Burmistrz .

→ Na  Budżet Obywatelski  przeznacza się kwotę 600.000,00 zł.

→ Koszt jednego projektu nie może przekroczyć 80% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w danym roku budżetowym.

→ Propozycje projektów mogą być realizowane:
a) na terenie będącym własnością Miasta;
b) na drogach zaliczonych do kategorii dróg gminnych w mieście Brodnicy;

Zgłaszany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego musi być ogólnodostępny.

* Formularz oraz listy poparcia są edytowalnymi plikami typu PDF i najlepiej pracować z nimi w programie Adobe Acrobat Reader.